പാഠം 35 വ്രതാനുഷ്ഠാനം തുടരുന്നു

 റമദാൻ മാസത്തിലെ നിർബന്ധ വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിന് പുറമേ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ സുന്നത്തായ (നിർബന്ധമല്ലാത്ത ) വ്രതാനുഷ്ഠാനവും നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ്. കാര്യം ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിലും റമദാൻ മാസത്തെ തുടർന്നുവരുന്ന ശവ്വാൽ മാസ ആരംഭത്തിൽ ആറ് നോമ്പ് സാധാരണയായി പ്രവാചകൻ (സ ) അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതൊരു സുന്നത്തായ കാര്യമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.


        ( ഇൻശാ അല്ലാഹ് തുടരും )

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കവിത: "മഹിളാ രത്നം"

ALAM AL YAQEEN : അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസലോകം!