പോസ്റ്റുകള്‍

മാർച്ച്, 2022 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

പാഠം (62)യേശുവിന്റെ രണ്ടാംവരവ്/ Jesus Christ :second advent

ജൂതന്മാർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മറ്റൊരാൾക്ക് യേശുവിന്റെ രൂപം നൽകി എന്നും യേശു തന്നെയാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ ധരിക്കത്തക്ക നിലയിൽ രൂപസാദൃശ്യം ഉണ്ടായി എന്നും മുസ്ലീങ്ങളിൽ വളരെയധികം വിഭാഗങ്ങളും കരുതുന്നു.ഈ രൂപമാറ്റം മൂലം ജൂതന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയെയാണ് കുരിശിലേറ്റിയത് എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജൂതന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥ യേശുവിനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും യഥാർത്ഥ യേശുവിനെ അല്ലാഹ് വാ നത്തിലേക്കുയർത്തി  എന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ വെച്ചുള്ള ശരീരത്തോടു കൂടി തന്നെ രണ്ടാനാ കാശത്തു യേശു വസിക്കുക ക്കുകയാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രവചനം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് ഈസാ (അ)ന്റെ രണ്ടാംവരവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.       (ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടരും )

പാഠം (61) Believe great men as prophets/ മഹത്തുക്കൾ പ്രവാചകന്മാർ

 വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ(35:25) വചനവുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅതു സ്സഹീഹിൽ ഇസ്ലാം ആ മഹാന്മാരായ ആളുകളെ പ്രവാചകന്മാരായി ആദരിക്കുകയാണ്. ( ശ്രീസൊറാസ്റ്റർ, ശ്രീബുദ്ധൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ,ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ) തുടങ്ങിയവരെ! മാനവ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനത അവരെ ദൈവ ദൂതന്മാരായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അധ്യാപനങ്ങൾ ചവിട്ടി മെതിയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ജമാഅത്തു സ്സഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം അനുസരിച്ച് ഈ പരിശുദ്ധരായ ആളുകൾ നൽകിയ യഥാർഥ അധ്യാപനങ്ങൾ വെളിപാടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നുഎന്നാണ്.  മറ്റു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ, ഈ പരിഷ്കർത്താക്കളോടുള്ള, ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ മനോഭാവത്തെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്,അവരെ പ്രവാചകന്മാരായി അംഗീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകാതെ തള്ളിപ്പറയുന്നു, അത് വിശുദ്ധ ഖുർആ ന്റെ (35:25) അധ്യാപനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്.         (ഇൻശാഅല്ലാഹ്തുടരും )

പാഠം (60 )Prophethood: A study! പ്രവാചകത്വം ഒരു പഠനം!

        ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരദാനങ്ങളിൽ  ഒന്നായ പ്രവാചകത്വം എന്ന അനുഗ്രഹം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ (സ )യിലൂടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് പ്രവാചക പ്രഭു (സ)യ്ക്ക് അപകീർത്തികരമായ കാര്യമായി, ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുന്ന പ്രവർത്തിയായി അഥവാ ദോഷം വരുത്തുന്ന കാര്യമായി ജമാഅത്ത് സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാം കാണുന്നു. ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ (സ)യുടെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ വാതിൽ മാത്രം തുറന്നു കിടക്കുന്നു, മറിച്ച്, മറ്റ് എല്ലാ വാതിലുകളും അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വാതിലിലൂടെ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് പ്രവാചകത്വം (അതായത് പുതിയ നിയമം ഇല്ലാത്ത പ്രവാചകത്വം) ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.  വിശുദ്ധ ഖുർആൻ (4: 70ൽ) വിവരിക്കുന്നു. ദൈവീക വരദാനമായ പ്രവാചകത്വം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ(സ )യിലൂടെയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളിലൂടെ.അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രവാചകന്മാരുടെ മുദ്രയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹം മഹാനായ ഒരു പ്രവാചകൻ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചക സൃഷ്ടാവ് കൂ ടിയാണ്‌.        ( ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടരും)

പാഠം (59) ഖാത്തമുന്നബിയ്യീൻ/khatamunnabiyyeen

 ജമാഅത്ത് സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാമും, മറ്റു മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളും, ഇരുകൂട്ടരും, പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ  (സ)ഖാത്തമുന്നബിയ്യീൻ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതായത് പ്രവാചകന്മാരുടെ മുദ്ര ആണെന്ന്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഈ പദം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ അവർ ഭിന്ന ചേരിയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ഖുർആനിക വചനം(33:41)ൽ അതു പറയുന്നു. " മുഹമ്മദ് നിങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു പുരുഷന്റെയും പിതാവല്ല, എന്നാൽ മറിച്ച്, അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതനാകുന്നു, പ്രവാചകന്മാരുടെ മുദ്രയുമാണ്. "  മറ്റു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, പ്രവാചകത്വത്തിന്റെ വാതിലുകൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അടഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ  മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ(സ )യ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും പ്രവാചകത്വ പദവിയിൽ എത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ കാലഗമനത്തിൽ വന്ന ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് എന്നാണ്.       ( ഇൻശാഅല്ലാഹ്തുടരും) 

പാഠം 58 ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാമും മറ്റിതര മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളും!

 അവർ, ജമാഅത്തു സഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിലെ അംഗങ്ങൾ, വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവർ ഖലീഫത്തുല്ലാഹ് വിധിച്ചതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവീക വിധികർത്താവ് എന്ന നിലയിലും ദൈവീക ജഡ്ജി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തെ അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കാലത്തിന്റെ പ്രയാണത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും വന്നുകൂടിയ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം തിരുത്തിയത് അവർ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായി.  എന്നാൽ മറ്റു മുസ്ലിംകൾ തങ്ങളിൽ വന്നുകൂടിയ തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങളെ കയ്യൊഴിയുവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല. അങ്ങനെ ജമാഅത്ത് സഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിലും മറ്റിതര മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും വ്യത്യാസം വരുകയുണ്ടായി.  ജമാഅത്തു സഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിലും മറ്റു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിലും വിശ്വാസപരമായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.  മറ്റു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ (സ )യാണ്, സർവ്വശക്തനായ അല്ലാഹു സംസാരിച്ച അവസാനത്തെ വ്യക്തി. അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ സംസാരിക്കുക എന്ന ഗുണവിശേഷം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ സംബന്ധി

പാഠം(57)The True followers of Islam / ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചക്കാർ !

 ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിൽ ഇസ്‌ലാമിനെ മറ്റു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നത്, അവർ സ്വയം ഖലീഫത്തുല്ലാഹ് മുനീർ അഹ്മദ് അസിം (atba)ന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വാധീനവലയത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിതരാണ്. വിശ്വാസ നവീകരണത്തിനായി ദൈവം ഇറക്കിയ ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾക്കു അവർ സ്വയം സാക്ഷികളാണ്. തത്ഫലമായി അവർ സ്വയം ആത്മീയമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരുടെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും, പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ  (സ )യിലുള്ള വിശ്വാസവും, പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുള്ള വിശ്വാസവും ശക്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി.  അവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും? അവർ ഖലീഫത്തുല്ലാഹ് ടെ  ദൈവീക ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവർ ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിനു വേണ്ടി വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവരാണ്. അവരുടെ സമസ്ത ഊർജ്ജവും ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിനായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിനായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ(സ )യുടെ അനുചരന്മാർ, ഇസ്ലാമിക സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിതരായതുപോലെ, അതേ നിലയിൽ, അവരും തയ്യാറാകുന്നതാണ്.             ( ഇൻശാ അല്ലാഹ് തുടരും )

പാഠം 56 / lesson 56/ The difference/വ്യത്യാസം!

 1)അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുചരന്മാരും മറ്റു മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? 2) ജമാഅത് സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിലെ മുസ്ലീങ്ങൾ ഖലീഫത്തുല്ലയെയും, പുതിയ വാഗ്ദത്ത മസിഹിനെയും, മഹ് ദിയെയും വിശ്വസിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണോ? അതല്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനു മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടോ?  ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ വാഗ്ദത മസിഹായ ഖലീഫതുല്ലായെ ജമാഅത്തു സഹിഹി ൽ ഇസ്ലാമിലെ അംഗങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. അത് അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായി കാണാവതുമല്ല. അതിലൂടെ അവരും മറ്റു മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാവതുമല്ല. മറിച്ച് അവരെ പ്രത്യേകമാക്കുന്നത്, അവർ ഖലീഫ തുല്ലായിലൂടെ, ആത്മീയമായി പരിശുദ്ധരായി തീരുന്നു. അവർ അവരുടെ സമുന്നത ദൗത്യമായ  ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത് വാഗ്ദത്ത മസീഹിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അത് പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ(സ )പ്രവചനം ചെയ്ത കാര്യവുമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ വച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിൽ ഇസ്ലാമിലെ  അംഗങ്ങളും മറ്റു മുസ്‌ലിം വിഭാഗങ്ങളും  തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

പാഠം (55)Living Religion / ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മതം!

 ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മതം ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിയോഗിതനായത്. ആത്മീയ ശക്തികളാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റു മതങ്ങളുടെ അനുയായികൾ നിസ്സഹായകരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആത്മീയാന്ധത  ബാധിച്ച എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകളുടെ അവസ്ഥയും അങ്ങനെതന്നെ. ഓരോ എതിരാളികൾക്കും എനിക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾകൊണ്ടു തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്നു!അതിന്റെ പ്രകാശപൂരിതമായ അറിവിനാൽ, അതിന്റെ അത്യഗാധമായ മനോജ്ഞമായ ഉൾക്കാഴ്ചയാൽ, അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണമായതും ഒഴുക്കും ശക്തിയും സമുചിതത്വവുമുള്ള വാക് പ്രയോഗത്താൽ! മൂസാ(അ )യുടെയും ഈസാ(അ )യുടെയും അത്ഭുതങ്ങളെ കാൾ ഒരു നൂറു മടങ്ങ് അതിശയിപ്പിക്കുന്നതു തന്നെ!  ഹസ്റത്ത് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ അൽ ഖലീഫതുല്ലാഹി മുനീർ അഹ്മദ് അസീം (atba) മറ്റ് മുസ്ലീങ്ങൾ പ്രബോധിക്കുന്നതും, പഠിപ്പിക്കുന്നതും, പിൻ തുടരുന്നതുമായ അതേ മതമാണ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്  എന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണല്ലോ.              (ഇൻശാ അല്ലാഹ് തുടരു

പാഠം 54 നിയോഗിതന്റെ ജോലി/works of the Mujaddid

 1) ഭൂമിയിലേക്ക് ഈമാനെ (വിശ്വാസത്തെ )മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്, അത് ആകാശത്തേക്ക് കയറി പോയാലും ശരി  ( മുസ്ലിം ) അതായത് ദൈവീക അടയാളങ്ങളിലൂടെ വിശ്വാസത്തെ അദ്ദേഹം പുനസ്ഥാപിക്കും എന്നർത്ഥം. 2) നീതിമാനായ വിധികർത്താവ് എന്ന നിലയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗം. അതായത് ദൈവീക ന്യായാധിപനും വിധികർത്താവും ആയിരിക്കും. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും പ്രവർത്തികളിലും ശരി ഏതൊന്നും തെറ്റ് ഏതെന്നും അദ്ദേഹം വിധി പറയും. 3) ലോക ജനതയോട് ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പ്ര ഘോഷിക്കും. തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും, ബോധ്യമാകുന്ന തെളിവുകളി ലൂടെയും, ദൈവിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളി ലൂടെയും!  അങ്ങനെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഖലീഫ തുല്ലാഹ് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ ദൗത്യത്തെ വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്,            (  ഇൻശാ അല്ലാഹ് തുടരും )

പാഠം( 53 )The revival of Islam: ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം : ജമാഅത്ത് സ്വഹീഹിൽ ഇസ്‌ലാം!

           വാഗ്ദത്തമസീഹ് ഹസറത് മിർസാ ഗുലാം അഹ്മദ്(അ )ന്റെ ആ ഗമനത്തിനു ശേഷം ഹിജ്റ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിക പരിഷ്കർത്താവിനെ അല്ലാഹു(ത )ഉയർത്തുകയുണ്ടായി. അത് ഇതാ വന്നിരിക്കുന്നു. മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ(സ )യുടെയും വാഗ്ദത്ത മസീഹ് (അ )ന്റെയും അനുചരനായും അനുസരണയുള്ള സമ്പൂർണ്ണനായ ദാസനായും ആഗതനായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖലീഫത്തുല്ലാഹ് എന്ന ദൗത്യം മുഴുവൻ മാനവകുലത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.      ജമാഅത്തു സ്വഹീഹിലെ എല്ലാ മുസ്ലീങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ മുജദ്ദിദായിട്ടാണ്. (ഹസ്രത് മുനീർ അഹ്‌മദ്‌ അസിമിനെ (atba ) ഇസ്ലാമിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകൻ (സ ) പ്രവചനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് എല്ലാഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്. ഈ ദൗത്യത്തെ നമുക്ക് താഴെ പറയും പ്രകാരം ചുരുക്കി പറയാവുന്നതാണ്.             (ഇൻശാഅല്ലാഹ്തുടരും)

Divine Revelations / ദൈവിക വെളിപാടുകൾ

Hazrat khalifatullah Muneer Ahmed Aseem (atba )05/03/2022                    ഭാഗം 02  "ദൈവീക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയവരെ, നോക്കൂ! അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചം കാണുകയില്ല. കാറ്റാണ് ഈ വാർത്ത കൊണ്ടുവരുന്നത്.കാറ്റ് അതിശക്തമായി അടിച്ചു വീശുന്നു. ഒരിക്കൽ അവർ ഖലീഫത്തുല്ലാഹ് യുടെ അരികിൽ വരും. അനുഗ്രഹം തേടിക്കൊണ്ട്! ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അവർ താമസിച്ചു പോയവർ ആയിരിക്കും. അവർ വളരെ ദുരിതപൂർണ്ണമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അതകഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്ന സ്വാതികരായ അനുചരന്മാരെ കുറിച്ച് അവൻ എനിക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട്. അസീമിന്റെ കപ്പലിലേക്ക് വരൂ! ഈ കപ്പൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് രക്ഷാകവചം തീർക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖലീഫയെ പരിഹരിച്ചവർ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ 7 ലക്ഷം പ്രാവശ്യം മാപ്പ് ഇരന്നാലും ശരി! അല്ലാഹു ഒരിക്കലും മാപ്പ് നൽകുകയില്ല.  നിങ്ങൾ ഖലീഫത്തുല്ലായെ പിൻതാങ്ങണം. അദ്ദേഹത്തെ  പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തരുത്. അദ്ദേഹത്തെ  ആക്ഷേപിക്കരുത്. നീ നല്ല നിലയിൽ ക്ഷമ  അവലംബിക്കുക.  അല്ലാഹു തആലാ താങ്കൾക്ക് ( ഒ! ഖലീഫത്തുല്ലാഹ് )ക്ഷമയുടെ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ നൽകും.  ദൈവിക വെളിപാടുകളിലൂടെ ഖല

Divine Revelations / ദൈവിക വെളിപാടുകൾ

Hazrat khalifathullah munir ahmad azim (atba)05/03/2022                        Part 1 "മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വളരെ സമീപത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ സന്ദേശങ്ങൾ എന്റെ അരികിൽ എത്തിക്കുവാൻ പക്ഷികൾ എന്റെ അരികിൽ വരികയുണ്ടായി. അനേകർ മരണത്തിനിരയാകും. നദികളെ പോലെ രക്തം ഒഴുകും. ഹദ്റത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ(സ ) പ്രവചനം ചെയ്തതുപോലെ ഒരു പുരുഷൻ 50 സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരും.  മിസൈലുകളും ബോംബുകളും ലോകത്തിലെങ്ങും വ്യാപിക്കും. അനേകരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകും. എല്ലാ പുരുഷന്മാരും യുദ്ധത്തിനായി പുറപ്പെടേണ്ടിവരും.  മുമ്പ് കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളെ ഭയന്നിരുന്നു, ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ ഭയക്കുകയാണ്. ചിലർ മാതാപിതാക്കളെ വധിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലരാകട്ടെ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്നു, മറ്റു ചിലരോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട്  വളരെ മോശം വാക്കുകൾ പറയുന്നു.  ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുതുതായി ജനനം നടക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽ അധികാരം കൈയാളുന്ന ഒരു പുരുഷനോ ഒരു സ്ത്രീക്കോ ഈ ലോകത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല, മറിച്ച് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയ

പാഠം 52 Revival in the latter days! ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തുള്ള പുനർജീവനം!

 അഹ്മദിയ്യ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്, 1889  ൽ,ഹസ്റത്ത് മിർസ ഗുലാം അഹ്മദ് (അ ) ഹിജ്റ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി. ദൈവിക വെളിപാടുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം വാഗ്ദത്ത പരിഷ്കർത്താവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഇത്തരം ആഗമനം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പ്രവചനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റിതര വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലും പ്രസ്തുത പ്രവചനം കാണാവുന്നതാണ്. ഇസ്ലാമിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ജമാഅത്ത് നിലകൊണ്ടു എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇസ്ലാമിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷമായ ഗുണമാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ തോറുമുള്ള അതിന്റെ പുനർജീവനം!         (ഇൻശാഅല്ലാഹ്തുടരും) 

Message / സന്ദേശം:Hazrat khalifathullah Munir Ahmad Azim (atba)07/03/2022

 എന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. സാഹചര്യം വളരെ നിർണായകമാണ്. വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കഴിയുന്നിടത്തോളം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും മരുന്നുകളും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ പാചകം ചെയ്യുവാനുള്ള ഗ്യാസും! നമ്മുടെ ആത്മീയ ഭണ്ടാകാരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്, അതായത് വെളിപാടുകളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും മറ്റും, പെൻഡ്രൈവ് കളിലും സിഡി കളിലും ആക്കി  സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുക.  മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം വളരെ സമീപത്താണ്. എനിക്കു ഈ വെളിപാടുകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. വെളിപാടുകൾ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതായിരുന്നു. ലോകമെങ്ങും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ ദൈവീക  നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ ഇത് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് അറിയിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാളെത്തന്നെ ഇത് എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുക. ലോകമെങ്ങും ഈ വാർത്ത എത്തിക്കുവാൻ ജമാഅത്ത് അമീർ മാരും ഓഫീസും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 72 മണിക്കൂറിനകം ഈ വാർത്ത ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കുക.  ഇന്ഷാ അല്ലാഹ്! ആമീൻ! സുമ്മ ആമീൻ!യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ!   

പാഠം( 51) Complete code of conduct and perfect model! സമ്പൂർണ്ണ പെരുമാറ്റ സംഹിതയും പരിപൂർണ്ണ മാതൃകയും!

        ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണമായ നിലയിൽ സാമൂഹ്യവും ധാർമ്മികവുമായ സ്വഭാവ ഗുണഗണങ്ങളെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത് മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഈ പെരുമാറ്റസംഹിതകളെ പ്രവർത്തി രൂപത്തിൽ ലോകസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഒരു പരിശുദ്ധ പ്രവാചകനെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവം നൽകുകയും ചെയ്തു.മാനവ പരിശീലനത്തിനായി എണ്ണമറ്റ മാതൃകകൾ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നുപോയി.അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ  മാനവകുലത്തിനായി മഹനീയ മാതൃകകൾ ലോകസമക്ഷം, സർവ്വശക്തനായ ദൈവം, അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.         (ഇൻഷാഅല്ലാഹ്തുടരും)