ദൈവിക വെളിപാട്

 "അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ താങ്കളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നാം നിശ്ചയമായും അറിയുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ താങ്കൾ കള്ളം പറയുന്നു എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ വെളിപാടുകളെ യാണ്, പ്രസ്തുത അധർമ്മികൾ നിരസിക്കുന്നത്"   

( ദൈവീക വെളിപാട് 2011 നവംബർ25)HKMAA(atba)

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

RRFM Charitable Trust (Regd)

ഫസ്ൽ ജമാലിന് ഡോക്ടറേറ്റ്

മാനവ സേവാസംഘം(w.2)