ഇഹലോക സമ്പന്നൻ

 അല്ലാഹുവിന്റെ ദൂതൻ(സ )പറഞ്ഞു " നിങ്ങളിൽ ആരാണോ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുകയും തന്റെ ഭവനത്തിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുകയും, ആരോഗ്യത്തോടെ കഴിയുകയും, അന്നത്തെ ആഹാരത്തിനുള്ള വക കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ  എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളവനെ പോലെയാകുന്നു. "( ജാമിഅ: തിർമിദി) 

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അറഫാദിന ചിന്തകൾ!

ALAM AL YAQEEN : അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസലോകം!