പ്രവാചക ദിന ചിന്തകൾ
പ്രവാചകൻ (സ ) പറഞ്ഞു :

  1. നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചലനവും സൽകർമ്മം ആക്കുക.
  2. സൽസ്വഭാവത്തിന് മതപരമായ പുണ്യവും പ്രതിഫലവും ഉണ്ട് .
  3.  മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യത്വം പുനഃസൃഷ്ടിക്കുക എന്നത് എൻ്റെ നിയോഗമാണ്  .
  4. "സ്വഭാവ മഹിമ"യാണ് മതം 
  5. ആരാധനയും സത്യസാക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപനവും കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണവിശ്വാസി ആകുന്നില്ല 
  6. അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറു നിറയ്ക്കുന്നവൻ വിശ്വാസിയല്ല. 
  7. നടപ്പാതയിലെ ചെറിയൊരു കല്ലോ മുള്ളോ നീക്കുന്നത് പോലും ദൈവ സന്നിധിയിൽ പ്രതിഫലാർഹമായ പ്രവർത്തിയാണ് .
  8. എല്ലാവരും നിർബന്ധ ദാനം ചെയ്യുക 
  9. മറ്റുള്ളവരോട് പ്രസന്നതയോടെ  പെരുമാറുന്നതും  ദാനമാണ്.  
  10. കോപം വരുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ശക്തിമാൻ 

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

കവിത: "മഹിളാ രത്നം"

ALAM AL YAQEEN : അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസലോകം!