ശ്രേഷ്ഠ ദിനം!

 പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് (സ) പറഞ്ഞു. "സൂര്യനുദിച്ച കാലം മുതൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനം വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെയാണ്".

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അറഫാദിന ചിന്തകൾ!

പാഠം (66)Global peace/ ആഗോള സമാധാനം