ഞങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ?

 "അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത്? ഞങ്ങളുടെ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് അവനാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.ഭ രമേൽപ്പിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ." (വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 14:13)

ഈ ബ്ലോഗിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

അറഫാദിന ചിന്തകൾ!

പാഠം (66)Global peace/ ആഗോള സമാധാനം